Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Leszek Kalinowski

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu

Numer zamówienia: 1

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Inne

Tryb zamówienia: Konkurs

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest:

W ramach konkursu zamkniętego nr rpwm.02.02.01-iz.00-28-001/16 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2:kadry dla gospodarki, działanie 2.2:podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1: podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, priorytet inwestycyjny 10i: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

W oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jako wnioskodawca w ramach projektu realizowanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Priorytetu inwestycyjnego 10i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji wskazanego projektu.

Załączniki: