Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Statut

Ogłoszono przez Leszek Kalinowski

Statut

S T A T U T
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zwany dalej Ośrodkiem jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, używa pieczęci z tą nazwą i działa na terenie:
 1. powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego i Miasta Olsztyn będącego na prawach powiatu,
 2. całego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie organizacji form doskonalenia i dokształcania oraz zadań i obszarów oświaty, w których Ośrodek się specjalizuje.
§ 2
 1. Ośrodek ma siedzibę w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17.
 2. Ośrodek prowadzi Filię w Olecku, zwaną dalej Filią, która jest jego integralną częścią i używa nazwy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku”.
§ 3
 1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
§ 4
Ośrodek prowadzi swoją działalność na podstawie:
 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z późn.zm.) zwanego dalej rozporządzeniem,
 3. niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania
§ 5
 1. Statutowym celem działania Ośrodka jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w wykonywaniu przez nie zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomaganie w zaspokajaniu potrzeb szkół i placówek w rozwiązywaniu ich problemów.
 2. Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy:
  1. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
   1. wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
   2. wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
   3. realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
   4. diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
   5. przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
   6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.
 4. Do obowiązkowych zadań Ośrodka, należy ponadto:
  1. organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:
   1. przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
   2. zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;
  2. prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 5. W zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, Ośrodek współpracuje z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
 6. Ośrodek może realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.
 7. Ośrodek może za zgodą Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty prowadzić dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu kursy kwalifikacyjne z zakresu przygotowania pedagogicznego lub z zakresu pedagogiki specjalnej, o których mowa w przepisach wymienionych w§ 7 ust. 1 pkt 1rozporządzenia.
 8. Ośrodek może, za zgodą Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty, wyrażoną przed dniem 1 stycznia 2016 r. prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, a także w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
 9. Ośrodek może organizować doskonalenie zawodowe nauczycieli - konsultantów i nauczycieli -doradców metodycznych.
§ 6
 1. Ośrodek realizuje zadania obowiązkowe w szczególności przez:
  1. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 5 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:
   1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
   2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
   3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
   4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
  2. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
  3. prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
  4. udzielanie konsultacji;
  5. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 Ośrodek realizuje od dnia 1 stycznia 2016r. Do dnia 31 grudnia 2015 r. zadania te mogą być realizowane fakultatywnie.
ROZDZIAŁ III
Organizacja Ośrodka
§ 7
 1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.
 2. Stanowisko dyrektora Ośrodka powierza i z tej funkcji odwołuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Nauczyciela zatrudnionego w Ośrodku, wchodzącego w skład komisji konkursowej, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 4 pkt 2 niniejszego statutu wyłania się zwykłą większością głosów przez ogół nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku, w drodze tajnego głosowania z zachowaniem co najmniej 50% ich obecności.
 4. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu jakości pracy Ośrodka,
  3. podejmowanie decyzji w zakresie spraw kadrowych pracowników Ośrodka, w tym przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych,
  4. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Ośrodka,
  5. współdziałanie z organem prowadzącym Ośrodek oraz z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a ponadto realizowanie ich zaleceń i wniosków na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu, o których mowa w § 4 niniejszego statutu,
  6. współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi,
  7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami pedagogicznymi Ośrodka oraz nad pracą doradców metodycznych, a także opiniowanie kandydata na doradcę metodycznego oraz w razie cofania powierzenia zadań doradcy, gdy powiat lub gmina nie utworzyły placówki doskonalenia,
  8. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  9. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Ośrodka,
  10. określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności materialnej pracowników,
  11. zapewnienie pomocy nauczycielom konsultantom i specjalistom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
  12. przygotowanie planu pracy Ośrodka na dany rok szkolny i przedstawienie go organowi prowadzącemu w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego celem zatwierdzenia. Plan pracy Ośrodka powinien zawierać m.in. część dotyczącą wielkości zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, z wyszczególnieniem zajmowanych stanowisk,
  13. przedkładanie organowi prowadzącemu sprawozdania z wykonania planu pracy na dany rok szkolny w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego,
  14. w roku szkolnym 2012/2013 plan pracy placówki obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.,
  15. sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2012 dyrektor placówki przedstawia organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 marca 2013 r.,,
  16. nadzorowanie Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, funkcjonującego przy Ośrodku,
  17. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku oraz zabezpieczenie nadzorowanego mienia i prawidłowe prowadzenie klasyfikowania, przechowywania i archiwizowania dokumentacji.
§ 8
 1. W Ośrodku tworzy się ponadto następujące stanowiska kierownicze:
  1. wicedyrektora,
  2. głównego księgowego,
  3. kierownika Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
  4. kierownika Filii.
 2. Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje zadania wg regulaminu zatwierdzonego przed dyrektora Ośrodka.
 3. Stanowisko wicedyrektora W-M ODN w Olsztynie oraz kierownika pracowni merytorycznej i kierownika Filii powierza i ze stanowiska tego odwołuje dyrektor Ośrodka na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 9
 1. W Ośrodku zatrudnia się:
  1. nauczycieli konsultantów,
  2. specjalistów nie będących nauczycielami,
  3. pracowników inżynieryjno-technicznych, ekonomicznych, administracji i obsługi.
 2. W Ośrodku mogą być zatrudniani doradcy metodyczni dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności lub zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.
 3. Na stanowiskach nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych mogą być zatrudniane osoby spełniające wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 pkt 2 niniejszego statutu oraz w odrębnych przepisach.
 4. Na stanowiskach wymienionych w ust. 1 pkt 3 mogą być zatrudnione osoby spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
 5. W Ośrodku, w celu realizacji zadań, mogą być tworzone stałe lub doraźne zespoły zadaniowe. Zespoły zadaniowe tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor Ośrodka.
ROZDZIAŁ IV
Zakres zadań pozostałych osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracowników Ośrodka
§ 10
 1. Do zadań wicedyrektora Ośrodka należy:
  1. przygotowanie propozycji zadań do rocznego planu pracy Ośrodka i sprawozdań z realizacji ustalonych zadań,
  2. sporządzenie przydziałów czynności dla konsultantów i doradców zatrudnionych w placówce,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka w razie nieobecności dyrektora,
  4. nadzorowanie pracy konsultantów, doradców metodycznych i specjalisty ds. organizacji szkoleń,
  5. organizowanie i nadzorowanie prac związanych z:
   1. doskonaleniem kadry kierowniczej oświaty,
   2. diagnozowaniem stanu kwalifikacji nauczycieli i określeniem potrzeb w zakresie ich doskonalenia,
   3. doradztwem merytorycznym i metodycznym oraz opieka metodyczną nad nauczycielami,
   4. upowszechnianiem wiedzy i umiejętności związanych z reformą systemu edukacji, wdrażaniem nowych metod, technik, środków kształcenia i wychowania,
   5. współpracą oraz wymianą doświadczeń między nauczycielami i szkołami,
   6. procesem awansu zawodowego nauczycieli oraz przygotowaniem kadr dla wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia,
   7. przygotowaniem - we współpracy z właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną - materiałów dotyczących wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów,
  6. przygotowanie analiz, sprawozdań i syntez z zakresu organizowanych i nadzorowanych prac i przedkładanie ich wraz z wnioskami dyrektorowi Ośrodka w ustalonym zakresie i terminach.
 2. Do zadań głównego księgowego należy:
  1. prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
  2. prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z zasadami wykonywania budżetu państwa i przepisami obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego,
  3. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i środków pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji Ośrodka,
  4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Ośrodka dotyczących prowadzenia rachunkowości,
  5. kontrola wewnętrzna operacji gospodarczych w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  6. szczegółowe zadania określa się w zakresie czynności pracownika.
 3. Do zadań kierownika Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej należy:
  1. opracowanie planu pracy uwzględniającego wiodące zadania edukacyjne oraz priorytety Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zgodnie z regulaminem OCEE,
  2. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących edukację ekologiczną,
  3. współpraca z: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, instytucjami i fundacjami, wizytatorami Kuratorium Oświaty w Olsztynie i nauczycielami akademickimi oraz innymi placówkami doskonalenia nauczycieli w kraju,
  4. przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych zgodnie z ustalonymi w umowach zasadami i terminami,
  5. zawieranie umów - dotacji na realizację programu edukacji ekologicznej i działalności proekologicznej szkół i innych placówek oświatowych,
  6. wydatkowanie i rozdział funduszy w ramach zawartych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Do zadań specjalisty ds. gospodarczych należy:
  1. prowadzenie dokumentacji Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami w W-M ODN w Olsztynie,
  2. zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynku oraz mienia ruchomego Ośrodka,
  3. ochrona mienia przed kradzieżą, włamaniem, pożarem i innymi szkodami,
  4. przeprowadzanie remontów budynku Ośrodka oraz konserwacji i napraw znajdującego się w nim mienia ruchomego,
  5. dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo w budynku Ośrodka i jego otoczeniu,
  6. prowadzenie spraw związanych z OC placówki,
  7. dokonywanie zakupów środków trwałych, nietrwałych i materiałów – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
  8. prowadzenie magazynu i archiwum,
  9. zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania transportu samochodowego,
  10. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  11. gospodarowanie pomieszczeniami Ośrodka,
  12. wspieranie organizacyjne zadań realizowanych przez pracowników pedagogicznych Ośrodka,
  13. nadzór nad pracownikami obsługi,
  14. udostępnianie sprzętu audiowizualnego na potrzeby kursów organizowanych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
  15. odpowiedzialność za sprzęt znajdujący się w pracowni według księgi inwentarzowej,
  16. instruktaż obsługi technicznych środków dydaktycznych,
  17. katalogowanie zbiorów pracowni,
  18. utrzymywanie sprzętu w stanie sprawności technicznej,
  19. powielanie materiałów metodycznych na potrzeby konsultantów, doradców metodycznych,
  20. wzbogacanie pracowni o nowe środki techniczne,
  21. szczegółowe zadania określa się w zakresie czynności pracownika.
 5. Do zadań samodzielnego pracownika ds. kadrowych należy:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz nauczycieli doradców, kartoteki zatrudnionych, ewidencji legitymacji służbowych, ewidencji legitymacji ubezpieczeniowych,
  2. załatwianie spraw osobowych i socjalnych pracowników Ośrodka,
  3. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  4. szczegółowe zadania określa się w zakresie czynności pracownika.
 6. Do zadań nauczycieli konsultantów należy realizacja zadań opisanych w § 5 i § 6 niniejszego statutu oraz:
  1. opracowywanie programów i organizowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  2. doskonalenie kadry kierowniczej,
  3. wykonywanie analiz oraz przygotowywanie materiałów w obszarze objętym szczegółowymi zadaniami,
  4. gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej,
  5. szczegółowe zadania określa się w zakresach czynności pracowników.
 7. Do zadań specjalisty ds. organizacji form doskonalenia należy:
  1. ewidencjonowanie kursów, warsztatów,
  2. prowadzenie ewidencji sal warsztatowych i wykładowych,
  3. prowadzenie banku informacji o uczestnikach kształcenia i doskonalenia w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
  4. szczegółowe zadania określa się w zakresie czynności pracownika.
 8. Zadania doradców metodycznych zatrudnionych w Ośrodku.
  1. Do zadań doradców metodycznych zatrudnionych w Ośrodku należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
   1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno- wychowawczego,
   2. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
   3. rozwijaniu umiejętności metodycznych,
   4. podejmowaniu działań innowacyjnych.
  2. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
   1. udzielanie indywidualnych konsultacji,
   2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,
   3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawcza nauczycieli,
   4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.
  3. Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
  4. szczegółowe zadania określa się w zakresach czynności doradców metodycznych.
 9. Do zadań kierownika Filii należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Filii,
  2. przygotowywanie propozycji do rocznego planu Filii i sprawozdań z realizacji ustalonych zadań,
  3. nadzorowanie pracy pracowników Filii,
  4. organizowanie i nadzorowanie w Filii prac związanych z zadaniami statutowymi Ośrodka,
  5. przygotowywanie analiz, sprawozdań i syntez z zakresu organizowanych i nadzorowanych prac i przedkładanie ich wraz z wnioskami dyrektorowi Ośrodka w ustalonym zakresie i terminach,
  6. wykonywanie innych prac określonych przez dyrektora Ośrodka.
ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka:
§ 11
 1. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do:
  1. rzetelnej i terminowej realizacji powierzonych czynności,
  2. przestrzegania przepisów prawnych i norm etycznych,
  3. dbania o mienie Ośrodka,
  4. przestrzegania zasad bhp i ppoż.,
  5. zachowania tajemnicy służbowej i państwowej,
  6. rozwoju zawodowego.
 2. Pracownicy Ośrodka mają prawo do przedstawiania wniosków dotyczących usprawnienia pracy Ośrodka.
 3. Do podpisywania dokumentów finansowych i dokumentów, z których wynikają zobowiązania majątkowe mają prawo: dyrektor Ośrodka, wicedyrektor i główny księgowy.
ROZDZIAŁ VI
Zasady finansowania Ośrodka
§ 12
 1. Ośrodek jest samorządową jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu samorządu województwa w oparciu o zatwierdzony plan finansowy.
 3. Działalność dodatkowa może być finansowana z dochodów własnych uzyskiwanych na podstawie uchwały organu stanowiącego Samorządu Województwa.
 4. Zadania zlecone przez organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz inne instytucje są finansowane ze środków przekazywanych przez te organy i instytucje.
ROZDZIAŁ VII
Tryb wprowadzania zmian w statucie
§ 13
Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 14
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.